Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO „AKTYWNE DIADY”


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs naukowy jest organizowany pod nazwą: Co to są zachowania siedzące i jak je zmieniać?
2. Organizatorem Konkursu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
3. Konkurs jest adresowany do uczestników projektu badawczego „Aktywne Diady” (nr projektu: 2014/15/B/HS6/00923).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony po zebraniu nadesłanych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
5. Wytypowanie zwycięzcy nastąpi w trzech edycjach Konkursu, w dniach 30 września 2018 roku, 30 marca 2019 roku, 1 września 2019 roku (do godziny 18.00). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną wyłącznie w Internecie, na stronie www.aktywnediady.pl


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, po uprzednim wyrażeniu zgody na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego. Wzór formularza zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1). Formularz zgody zostanie przekazany przed przystąpieniem do konkursu. Podpisany formularz zgody na udział w Konkursie należy dostarczyć do koordynatorów osobiście (adres: Uniwersytet SWPS, ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 61) lub formie elektronicznej (skan dokumentu), na adres aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl
b) wzięła udział w co najmniej siedmiu z ośmiu etapów projektu badawczego „Aktywne Diady” oraz:
- wyraziła zgodę na dobrowolny udział w projekcie naukowym,
- zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych etapów: wypełniła kwestionariusze, dokonała pomiaru składu ciała (z wyłączeniem stanu zdrowia wykluczającego dokonania badania),
- zwróciła akcelerometry wraz z pełnym pomiarem (pełny pomiar dotyczy noszenia urządzenia przez 6 dni zgodnie z harmonogramem oraz wytycznymi „Noszenia akcelerometrów”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z ust. 1 powyżej,
b) udzieli pisemnej odpowiedzi poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, zawierającą maksymalnie 100 słów na pytanie: „Czym są zachowania siedzące i jak je zmienić?”. Link do formularza zgłoszeniowego będzie przesłany przez koordynatorki projektu (by uzyskać dostęp do formularza należy napisać wiadomość na email aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl). Odpowiedzi należy przesyłać do 15 września 2018 roku, 15 marca 2019 roku i 15 sierpnia 2019 roku,
c) ukończyła 7 etapów projektu Aktywne Diady, oraz nie wygrała konkursu w poprzednich edycjach. Zgłoszenie konkursowe przesłane przed terminem rozstrzygnięcia edycji Konkursu, bierze udział także w kolejnych edycjach konkursu (ocena pracy konkursowej przechodzi do kolejnej edycji konkursu),
d) wyboru najlepszej pracy konkursowej dokona Jury konkursowe w składzie kierownik projektu prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska i koordynatorzy projektu Aktywne Diady (mgr Anna Banik, mgr Monika Boberska, mgr Karolina Horodyska, mgr Ewa Kuliś, mgr Magdalena Kruk, mgr Zofia Szczuka) oceniając jakość naukową nadesłanej odpowiedzi, w tym jej trafność w stosunku do wyników badań naukowych. Każda z nadesłanych odpowiedzi zostanie oceniona przez 3 członków Jury. Ocena odbywać się będzie w skali 0-100 (określającej na ile trafna i wyczerpująca jest odpowiedź w stosunku do badań naukowych dotyczących zachowań siedzących i sposobu ich zmiany). Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa, z której pełny skład Jury wyłoni zwycięzcę,
e) decyzja Jury jest ostateczna,
f) nadesłanie odpowiedzi pisemnej na pytanie konkursowe oznacza, iż w przypadku wygrania nagrody uczestnik Konkursu (diady dziecko-rodzic) wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej www.aktywnediady.pl informacji imiennej o laureacie, w szczególności imienia i nazwiska dziecka, klasy szkolnej oraz numeru szkoły i miejscowości szkoły,
g) każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę,
h) praca konkursowa powinna być wynikiem twórczej pracy uczestnika konkursu i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.


§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą główną w każdej edycji Konkursu jest rower o wartości do 1600 zł. Organizator przewiduje trzy nagrody główne.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Jury konkursowe, którzy zdobędą najwięcej punktów przyznanych przez Jury.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Jury konkursowe.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub kontaktem telefonicznym w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia edycji Konkursu.
5. Odbiór nagrody odbywa się osobiście w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z koordynatorami projektu.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nazwy i numeru szkoły, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Uczestnik Konkursu winien wyrazić uprzednią zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym przekazania nagrody.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków wskazanych w niniejszym regulaminie. 2. Informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!

aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl

Zobacz także